Noticies de la cooperativa

//
Facebook
Twitter
Instagram

Presentació de l’estudi “La inclusió d’aspectes ambientals, socials i de bon govern a la contractació pública”

150 150 opcions.coop

L’estudi ha estat elaborat conjuntament per SETEM Catalunya i Opcions, amb la participació de la Direcció de Coordinació de la Contractació pública de l’Ajuntament de Barcelona. Per presentar-lo, s’ha celebrat una jornada de formació, que ha comptat amb la presència de diverses persones vinculades amb la promoció de la inclusió de les clàusules ASG a la compra i contractació pública.

El Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, l’Álvaro Porro, ha fet la primera intervenció. Ha destacat el moment actual que viu la contractació pública responsable, i que cal aprofitar. Ha convidat a que cada cop més persones tècniques i implicades en els processos de contractació pública participin en sessions com aquestes. També ha contextualitzat la contractació pública en el marc de l’economia plural (que contempla l’economia productiva, la reproductiva i la relacionada amb els límits naturals de l’entorn físic natural), posant de manifest la capacitat tractora d’un instrument que representa el 17% del PIB de la ciutat i que esdevé una política pública i estratègica per a la gestió dels recursos públics amb el major impacte social i ambiental positiu.

D’altra banda ha ressaltat que les clàusules per sí mateixes no són suficients; cal treballar molts altres aspectes relacionats, com els procediments existents de compra i contractació o la formalització de criteris automàtics que no siguin de caràcter econòmic. Per això, cal voluntat política de caràcter transversal que garanteixi el lideratge necessari, i que es desenvolupin les eines tècniques que permetin la incorporació efectiva de mecanismes de valoració de consideracions ambientals i socials amb capacitat transformadora i de forma mesurable.

A continuació, en Paco Blanco, especialista en contractació pública, ha reflexionat sobre els reptes actuals als quals cal fer front en matèria mediambiental i el canvi cultural requerit al voltant de les pràctiques de consum de l’administració pública, tot reconeixent els impactes directes i indirectes relacionats i la importància de la seva gestió.

De la mateixa manera, ha parlat sobre la necessitat d’establir relacions entre totes les administracions publiques per fer front a un repte d’escalabilitat important que permetria l’estandardització de pràctiques i l’extensió de la compra pública estratègica independentment del volum de recursos gestionats pels diferents ens del sector públic. En aquest sentit, ha comentat que cal dur a terme un diàleg de transformació cultural que permeti transformar organitzacions, col·laborar entre administracions públiques i obrir la porta a la implicació i participació de la societat civil als processos de contractació pública. La contractació electrònica i la integració d’aspectes ambientals i socials en tot el procés permetrien consolidar experiències, contribuint així a canviar les pràctiques heretades i evitar les tendències existents d’aplicació restrictiva de les possibilitats que la llei ofereix.

Diferents intervencions de les persones assistents han posat èmfasi en la necessitat d’agrupar esforços en els processos de compra i contractació, especialment en aquells casos de poders adjudicadors de mida reduïda, juntament amb el gran repte d’aconseguir mesurar l’impacte directe i indirecte de les clàusules ASG incorporades sobre la pròpia contractació i sobre el teixit econòmic en general. L’apoderament del teixit econòmic es posa de manifest com quelcom crític per assegurar que la incorporació de variables ASG no exclou a aquelles organitzacions més petites que a priori disposen de menys capacitat per a la gestió (tant financera com no financera). La urgència d’aplicar totes les noves possibilitats que ofereix la llei conviu amb la necessitat d’establir una xarxa sòlida de col·laboració que abandoni el desig de mèrits individuals a favor de la consolidació de coneixement i pràctiques transformadores que transcendeixin l’esfera política i impliquin de forma directa al teixit econòmic. Ens cal abandonar la “hiperjudicialització” de la compra i la contractació pública per obrir la porta a la perspectiva tècnica i de valor afegit en tot el cicle de vida de l’aprovisionament de productes i serveis. Igualment, hem de ser capaces de resoldre alguns dilemes inherents en la contractació pública com és la tensió entre la contractació menor i les licitacions obertes, així com la implicació dels agents de l’economia social i solidària que no tenen tradició de participar a les licitacions públiques.

Tot seguit, la Itziar Müller i la Laura Muixí, dues de les tres coautores de l’estudi, han presentat els casos analitzats així com la metodologia utilitzada per a la realització de l’estudi. La contractació d’energia, tèxtil, alimentació, seguretat i serveis financers han centrat els casos d’estudi. En concret, mitjançant l’anàlisi detallat de plecs de contractes específics i de pràctiques complementàries, s’han identificat les clàusules ASG incorporades d’acord amb la seva materialitat en relació amb els impactes dels contractes, i s’han proposat aspectes a millorar per a futures licitacions que es vulguin dur a terme en aquests sectors.

Les persones assistents han rebut molt positivament els resultats de l’estudi, i han destacat com a repte fonamental el seguiment de les clàusules incorporades, així com la possibilitat de replicar clàusules que malgrat no hagin estat impugnades es trobin al límit de la legalitat. També han fet menció especial a les perspectives futures amb l’entrada en vigor de la nova llei de contractes del sector públic, i a la necessitat vital d’ampliar la transparència al voltant de la contractació per tal d’assegurar una veritable transformació cultural.

El portal “Contrata Responsable” promogut per REAS, ha comptat amb en Julián López com a ambaixador, que ha exposat els orígens d’aquesta eina desenvolupada en el marc d’un projecte d’innovació social al voltant de la contractació pública, i que actualment es troba en fase de creixement. Sota el lema “Copia, adapta i col·labora”, el portal persegueix assegurar l’accessibilitat del coneixement tècnic i jurídic relacionat amb la inclusió de clàusules ASG a la contractació pública, amb una dinàmica col·laborativa de creació de coneixement compartit. Tots aquells poders adjudicadors que treballin la inclusió d’aspectes ASG als plecs són convidats a enviar-los al portal de tal manera que s’alimentin progressivament els cercadors de plecs i de clàusules contemplats a l’eina.

Finalment, l’Amanda Ortega, tercera coautora de l’estudi, ha presentat les conclusions de la jornada i l’estudi, tot fent èmfasi sobre el rol de lideratge imprescindible tant dels equips polítics com tècnics implicats, la necessitat d’establir mecanismes formals de seguiment de les clàusules ASG incorporades en els plecs basats en les certificacions externes i la rendició de comptes, la construcció col·lectiva de criteris automàtics vinculats a aspectes ambientals i socials i el desenvolupament de jurisprudència tècnica i legal. Tot això, ha explicitat, cal treballar-ho en un marc de coneixement compartit, que potenciï la difusió i l’anàlisi de casos pràctics rellevants, en el que les dades relacionades amb la compra i la contractació pública esdevinguin totalment obertes (arribant així a capes de la ciutadania que no estan familiaritzades amb aquesta temàtica) i que permetrà ajustar les expectatives tant internes com externes que es dipositen sobre la compra i la contractació, tot posant de manifest la possibilitat de potenciar projectes alternatius i complementaris a la contractació amb major capacitat de transformació per a determinats sectors.

Aquí us podeu descarregar el resum executiu.

I per conèixer més sobre l’estudi, feu clic aquí.

//
Facebook
Twitter
Instagram
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial